Stolichnaya, THE Vodka 

Authenticity + Originality = THE Vodka